இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Every earth-made empire will eventually topple. Every man-made structure will decay and fall. God, however, has given us a kingdom that can't rust, spoil, or fade, kept in heaven for us. It won't rot or ruin and no thief can break in and steal it away.Verse of the Day's New Year Prayer Focus


Find out more about the Worldwide Shared Hour of Prayer!
New Year begins at midnight in Auckland, +13:00 UTC.
11:00 a.m. December 31 Greenwich Mean Time.
Listing of prayer times for many cities.


என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

All praise and adoration be yours, O great King of the Ages. Thank you for giving me a place in your incomparable, indestructible, and unconquerable Kingdom. In Jesus' name I praise you. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபிரெயர் 12:28-29

கருத்து