ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు స్నానము చేసేటప్పుడు పాటలు పాడతారా? మీ పెదవులపై ఏ పదాలు ఉన్నాయి? పాడటం అంత అద్భుతమైన బహుమతి! మొదట, మన ఆనందం, ఉత్సాహం, దుః ఖం మరియు విజయాన్ని వ్యక్తపరచడంలో సహాయపడటానికి ఇది దేవుడు మనకు ఇచ్చిన బహుమతి. రెండవది, మన గౌరవం, ప్రశంసలు, ప్రేమ మరియు దేవునిపై విశ్వాసాన్ని తెలియజేయడానికి ఇది మనకు దేవునిచే ఇవ్వబడిన బహుమతి. కాబట్టి పాడదాం, దేవుడు చేసిన పనికి స్తుతించడం, అతను ఏమి చేస్తాడో ప్రకటించడం మరియు ప్రస్తుతం మన జీవితంలో ఏమి చేస్తున్నాడో ఇతరులతో పంచుకోవడం చేద్దాము !

Thoughts on Today's Verse...

Do you sing in the shower? What words are on your lips? Singing is such a wonderful gift! First, it is a gift from God to us, to help us express our joy, excitement, sorrow, and victory. Second, it is a gift from us to God, to help us communicate our respect, appreciation, love, and confidence in God. So let's sing, praising God for what he has done, proclaiming what he will do, and sharing what he is currently doing in our lives!

నా ప్రార్థన

దేవా, పరలోకంలో ఉన్న తండ్రీ, నీ పేరు కూడా పవిత్రమైనది. దయచేసి మీ చిత్తాన్ని నా హృదయంపై, మరియు మన ప్రపంచంలో ఉన్నవారి హృదయాలపై ఉంచండి, కాబట్టి ఇది మీ పవిత్ర లక్షణాన్ని మరింత దగ్గరగా ప్రతిబింబిస్తుంది. ప్రియమైన యెహోవా, ప్రతిరోజూ నాకు అవసరమైన ఆహారం కోసం నేను నిన్ను విశ్వసిస్తున్నాను. పవిత్ర తండ్రీ, నన్ను గాయపరిచిన వారిపై నేను కలిగి ఉన్న నా చేదు మరియు కోపాన్ని నేను విడుదల చేస్తున్నప్పుడు నన్ను క్షమించమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. దేవా, చెడు యొక్క ప్రలోభాలను మరియు మోసాలను ఎదిరించడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. దయచేసి మీ కృపకు నా జీవితాన్ని అద్భుతమైన సాక్షిగా మార్చండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O God, Father in heaven, even your name is holy. Please exert your will over my heart, and the hearts of those in our world, so it more closely reflects your holy character. I trust you, dear Lord, for the food I need each day. I ask you, Holy Father, to forgive me as I release my bitterness and anger which I have held against those who have wounded me. Empower me, O God, to resist the temptations and deceptions of the Evil One. Please make my life a glorious witness to your grace. In Jesus' name I pray. Amen.
THANK YOU! — #NewYearwithNewHope
 

See our update and thank you for the special worldwide prayer effort!ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 104:33-34

మీ అభిప్రాయములు