ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณเคยอาบน้ำไปร้องเพลงไปไหม คำอะไรที่คุณร้องจนติดปากหรือ การร้องเพลงเป็นของขวัญที่สุดยอดจริงๆ ประการแรกคือ เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรา เพื่อให้เราแสดงออกถึงความชื่นชมยินดี ความตื่นเต้น ความเสียใจ และชัยชนะ ประการที่สองคือ เป็นของขวัญที่เราให้กับพระเจ้า เพื่อให้เราแสดงออกถึงความเคารพยำเกรง การขอบคุณ ความรัก และความมั่นใจในพระองค์ ดังนั้นให้เรามาร้องเพลงกันเถอะ สรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ได้ทำ ประกาศถึงสิ่งที่พระองค์จะทำ และแบ่งปันสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ในชีวิตของเราตอนนี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระบิดาผู้สถิตบนสรวงสวรรค์ พระนามของพระองค์บริสุทธิ์ โปรดสอดใส่ความต้องการของพระองค์เข้าไปในจิตใจข้าพเจ้า รวมทั้งจิตใจของทุกคนในโลกนี้ด้วย เพื่อเราจะได้สะท้อนภาพลักษณ์อันบริสุทธิ์ของพระองค์มากขึ้น ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพเจ้าไว้วางใจในพระองค์ ที่จะมีอาหารกินในแต่ละวัน ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่โพล่งความเจ็บใจและความโกรธออกมาต่อคนที่ทำร้ายจิตใจของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าที่จะต่อสู้กับการยั่วยวนและการล่อลวงของมารตนนั้น โปรดช่วยให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระคุณของพระองค์อย่างเกิดผลดียิ่งด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน ขอบคุณ ที่ปีนี้เป็น "ปีแห่งความหวังใหม่" ปีนี้จะอธิษฐาน เน้นถึงสามหัวข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การเยียวยารักษาให้กับโลกที่กำลังแตกสลายนี้ สาม การแสดงความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของผู้เชื่อ

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น