ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మొదట మనల్ని ప్రేమించాడు! మొదట మన ప్రాయశ్చిత్తానికి దేవుడు భారీ మూల్యం చెల్లించాడు! దేవుడు తన దయ మరియు న్యాయాన్ని ప్రదర్శించే గొప్ప మార్గం యేసు. ప్రేమ అంటే ఏమిటో మనకు తెలుసు, ఎందుకంటే అతను దానిని ప్రదర్శించాడు. దేవుని దయ మరియు న్యాయం మనం ఇతరులకు ఎంత బాగా ప్రదర్శిస్తున్నాము?

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీ ప్రేమ చాలా విస్తృతమైనది, చాలా దయగలది మరియు జీవితాన్ని మారుస్తుంది. దీవించిన పరిశుద్ధాత్మ, మీరు నా హృదయాన్ని మరింత సంపూర్ణంగా ప్రతిబింబించేలా మరియు మహిమపరచడానికి సహాయపడతారని నేను అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change