ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ముఖ్యమైన విషయాల గురించి మనం ఎలా కలవరపడతామో ఎప్పుడైనా గమనించండి, కాని ఇప్పటికీ మన విశ్వాసం యొక్క అతి ముఖ్యమైన విషయాలలో మాత్రము అలా కలవరపడము . కాబట్టి తరచుగా మనం పోరాడటానికి వచ్చినప్పుడు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన విషయం పోతుంది. మొదటి శతాబ్దంలో, ఈ పోరాటం తరచుగా యూదు / అన్యజనుల సమస్యలతో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. జాతి, సంస్కృతి మరియు వారసత్వం ముఖ్యమైనవి అయినప్పటికీ, నిజంగా చాలా ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, మనం ఒకరికొకరు సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని విలువైనదిగా మరియు క్రీస్తులో మన ఐక్యతను కనుగొనగలమని ప్రపంచానికి చూపించడం. ఈ రోజు మన హైటెక్ ప్రపంచంలో, రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న అతి ముఖ్యమైన సమస్య అదే - ఇది ఆసక్తికరమైనది విషయం కాదా?

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన ప్రభూ, దయచేసి మీ ప్రజలను విభజించి వేరుచేసే ప్రతి గోడను కూల్చివేయడానికి మాకు సహాయపడండి. ఒకరికొకరు మన చిన్నతనం మరియు పక్షపాతమును బట్టి మమ్మల్ని క్షమించండి. ఈ రోజు మన ప్రపంచంలో స్వర్గం యొక్క ఐక్యతను పంచుకోవటానికి లోతైన కోరికను మనలో కదిలించండి. ప్రపంచంలోని ప్రజలందరికీ ప్రాయశ్చిత్త బలి అయిన యేసు పేరిట నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు