ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవునికి మనము ఉపయోగపడే విలువైన పాత్రలము కానప్పటికీ, మనలను దేవుడు ఉపయోగించుకోగలడు. దేవుడు తన నైతిక మరియు పవిత్ర అవసరాలకు అనుగుణంగా లేని వ్యక్తుల యొక్క అనేక ఉదాహరణలను వాక్యం మనకు ఇస్తుంది - ఉదాహరణకు, సంసోను గురించి లేదా ఇతర న్యాధిపతులను గురించి కొంచెం ఆలోచించండి! దేవుడు పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన, మరియు అద్భుతమైన దేవుడిగా బయటపడతాడు. కాబట్టి అతని చేతుల్లో ఉండటానికి ఇష్టపడని సాధనాలుగా ఉండకండి . బదులుగా, ఆయన చేసిన సేవ మరియు కీర్తి కోసం ఆయనకు మనం అర్పించుకుందాం.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర తండ్రీ, నీ కృపతోనే కాదు, నా క్రియలు, మాటలు, ఆలోచనలలో కూడా నన్ను స్వచ్ఛంగా, పవిత్రంగా చేయండి. నాలో పరిశుద్ధ హృదయాన్ని సృష్టించండి మరియు మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా నాలో నీతిమంతుడిని పునరుద్ధరించండి. నా జీవితం మీకు ప్రశంసల పవిత్ర త్యాగం. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change