ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రపంచం తరచుగా విశ్వాసులకు ప్రతికూల ప్రదేశంగా ఉంటుంది. దేవుడు తన ఆధ్యాత్మిక పిల్లలు ఒంటరిగా లేడని తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటాడు. ఆయన తన ఆత్మ ద్వారా మనలో నివసిస్తున్నాడు. అందువల్ల, వేరొకరికి ఏ ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ, దేవుని పరిశుద్ధాత్మ గొప్పది, శక్తివంతమైనది మరియు మరింత మహిమాన్వితమైనదని మనకు భరోసా ఇవ్వవచ్చు. విజయం మనది, ఎందుకంటే మనలో దేవుని ఉనికి మనం ఎదుర్కొనే ఏ శక్తికన్నా కూడా గొప్పది. అన్ని శక్తులు, అధికారాలు, ఆత్మలు లేదా ప్రత్యర్థులపై మన విజయం విషయంలో హామీ ఇవ్వబడింది.

Thoughts on Today's Verse...

The world can often be a hostile place for believers. God wants his spiritual children to know, however, that they are not alone. He lives in us through his Spirit. We can be assured, therefore, that no matter what spirit someone else may have, the Holy Spirit of God is greater, more powerful, and more glorious. The victory is ours because God's presence in us is greater than any force that we will ever face. We have our victory assured over all forces, powers, spirits, or opponents.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి మీ వాగ్దానాల విశ్వాసం, ధైర్యం మరియు నమ్మకాన్ని నాకు ఇవ్వండి. నేను మీ కీర్తి కోసం మరియు మీ ఇష్టానికి అనుగుణంగా ధైర్యంగా జీవించాలనుకుంటున్నాను. నాలో నివసించే మీ ఆత్మ ద్వారా ఈ విజయవంతమైన జీవనానికి నన్ను శక్తివంతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. కీర్తి, ఘనత, ప్రశంసలన్నీ మీకు చెందినవి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

My Prayer...

Dear Father, please give me the confidence, boldness, and conviction of your promises. I want to live boldly for your glory and according to your will. Thank you for empowering me to this victorious living by your Spirit who lives within me. To you belong all glory, majesty, and praise. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 యోహాను 4:4

మీ అభిప్రాయములు