ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శక్తి! ఆ కాన్సెప్ట్‌ మాకు నచ్చింది. అది దైవిక శక్తి అయినప్పుడు, ఆ శక్తి సరైనది చేస్తుంది ఎందుకంటే దైవిక శక్తి ప్రేమ మరియు స్వీయ-క్రమశిక్షణతో కూడి ఉంటుంది. ఈ మూడు కలిసి ఒక వ్యక్తి జీవితాన్ని ప్రభావవంతంగా, నిర్మాణాత్మకంగా దిద్దుబాటుగా చేస్తాయి. జీవితాన్ని సంపూర్ణంగా జీవించండి: నిజమైన మరియు దృఢంగా నిలబడటానికి భయపడే క్రైస్తవునిగా కాకుండా, దేవుని శక్తితో జీవించే, దేవుని ప్రేమను పంచుకునే మరియు దేవుని సద్గుణాలను ప్రదర్శించే వ్యక్తి గా జీవించండి .

Thoughts on Today's Verse...

Power! We like that concept. When it is godly power, might does make right because godly power is accompanied by love and self-discipline. These three together make a person's life effective, constructive, and corrective. Live life to its fullest: not as a closet Christian afraid of standing true and firm, but one who lives by God's power, shares God's love, and displays God's virtues.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, నీ మహిమలో, శక్తిలో నీవు సాటిలేనివాడివి. నీ సన్నిధికి వచ్చే హక్కు నాకు లేదు, అయినా నీ ప్రేమ మరియు నీ దయతో నన్ను ఇక్కడికి ఆహ్వానించావు. మీరు నా కొండ, నా కోట మరియు నా బలం. నా తుఫానుల నుండి నన్ను నిలబెట్టడానికి మరియు నా ఒడిదుడుకుల నుండి నన్ను తిరిగి పొందటానికి నేను మీ మార్గదర్శకత్వం మరియు మీ దయపై ఆధారపడి ఉన్నాను. పరిశుద్ధ దేవా, నీవు సాటిలేనివాడివి మరియు నేను నిన్ను ఆరాధిస్తాను. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy God, you are without compare in your majesty and might. I have no right to come into your presence and yet you have invited me here by your love and your grace. You are my Rock, my Fortress, and my Strength. I depend upon your guidance and your mercy to sustain me through my storms and reclaim me from my stumbles. Holy God, you are without compare and I worship you. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 2  తిమోతికి 1:7

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change