ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మన జీవితాలలో ఉన్నాడు. అతను ప్రస్తుతం పనిలో ఉన్నాడు, సాతాను యొక్క విధ్వంసక గందరగోళాలను తొలగించి, మనం వెళ్లాలని కోరుకునే ప్రదేశాలకు మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు . మనం చేసే ప్రతిదానిలో మరియు మనం వెళ్ళే ప్రతిచోటా ఇది నిజం. మనం ఆయన ఉద్దేశాన్ని వెతకడం, ఆయన చిత్తము యెరిగి జీవించడం కీలకం. అదే మన లక్ష్యం అయితే, మన మార్గంలో అడుగడుగునా మన దేవుడు మనతో ఉంటాడని నిశ్చయించుకోవచ్చు.

నా ప్రార్థన

నా జీవితంలో పని చేసినందుకు దేవునికి ధన్యవాదాలు. నా పరిమిత ఉత్తమ ప్రయత్నం, అంతర్దృష్టి మరియు ఎంపికలలో నన్ను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టనందుకు ధన్యవాదాలు. నా కోసం ఒక ప్రణాళికను కలిగి ఉన్నందుకు మరియు నేను మీ ఇష్టాన్ని కోరుకుంటే నేను ఆ ప్రణాళికను పాడు చేయలేనని హామీ ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. జీవితాంతం నా దేవుడు, నా తండ్రి మరియు నా భాగస్వామి అయినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change