ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆహ! క్రీస్తు పునరుద్ధానం గుర్తుచేసుకున్నాక దేవునియందు నమ్మిక కలిగించు ఈ కీర్తన ఒక్కసారిగా గొప్ప శక్తివంతమైన శబ్దమును కలిగి ఉందొ!దేవుడు తప్పక మనలను రక్షిస్తాడు.దేవుడు మన మొఱను వింటాడు.ఆయన ఖశ్చితముగా మన మొఱ వింటాడు మరియు మనకు రక్షణ తెచ్చునట్లుగా చేస్తాడు. అయితే మనము ఆయన సమాధానమును ఆశిస్తూ సాయంకాలమున, ఉదయమున, మధ్యాహ్నమున ఆయనకు మొఱ్ఱ పెడుతున్నామా లేదా? అనేది ప్రశ్న.

Thoughts on Today's Verse...

Wow, this Psalm of confidence in God suddenly has a much more powerful ring to it after remembering the resurrection of Christ! God does save us. God does listen to our voices. We can be sure he both hears and acts to bring salvation for us. The only question is whether we call out to God evening, morning, and noon trusting his response.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ,నీ కృప మరియు శక్తి ఎంతగానో అవసరమైవున్న నా జీవితములోని సంగతులను గూర్చిన భారం నా హృదయంపై కలదు. నేను ఈ సమస్యలను మీతో పంచుకొనుచుండగా దయచేసి నా మొఱ్ఱను మరియు నా హృదయాన్ని వినండి ... అంతేకాక, ప్రియమైన తండ్రి ,దయచేసి నేను చింతన కలిగిన వారిపై మీ ప్రేమపూర్వక స్పర్శను ఉంచండి ... నా మొఱ్ఱ విన్నందుకు మరియు నన్ను రక్షించినందుకు నీకు కృతజ్ఞతలు .నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Abba Father, I have burdens on my heart about things in my own life that need your grace and power. Please hear my voice and my heart as I share these concerns with you...(Feel free to share your personal concerns today at this point in our prayer.) In addition, dear Father, please place your loving touch on the following people for whom I'm concerned... Thank you for hearing me. Thank you for saving me. Thank you for caring about those for whom I am concerned. In the name of Christ Jesus, my Savior, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 55:16-17

మీ అభిప్రాయములు