ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన ఆశ, మన రక్షణ , విశ్వాసానికి మన పునాది యేసుక్రీస్తు సువార్త. ఈ సువార్త మొదట అపొస్తలులు బోధించి, ప్రారంభ సంఘములోని విశ్వాసులకు అందించినటువంటిదే . ప్రపంచంలో చాలా గందరగోళ మరియు విరుద్ధమైన ఆలోచనలు ఉన్నందున, మనం తిరిగి వెళ్లి యేసుపై మనకున్న సాధారణ విశ్వాసం మరియు ఆయన మరణం, ఖననం మరియు పునరుత్థానం గురించి గుర్తు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మన సంఘములను తరచూ విభజించి, మన ఫెలోషిప్‌లను చీల్చివేసి, "మీ సిలువ‌కు నేను అనుకొంటాను " అనే పాత కీర్తన యొక్క మాటలు విని సమస్త ఆలోచనలు మరియు సమస్యల నుండి మన హృదయాలను క్రమబద్దీకరణ చేయాలి. ఈ రోజు, యేసు యొక్క సువార్త గుర్తుచేసుకొని మరియు అక్కడ మన జీవితాన్ని నిర్మించుకుందాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు విలువైన తండ్రి, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. యేసులోనాకు చాలా శక్తివంతంగా ప్రదర్శించబడిన మీ ప్రేమ మరియు దయ కోసం నేను మీకు చాలినంత గా కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ప్రారంభించలను . నా ఆశకు ఆధారం నాకు తెలుసు మరియు నేను నా జీవితాన్ని నిర్మించే పునాది మీ ప్రియమైన కుమారుని సువార్త. నాకు చాలా సరళంగా, స్థిరంగా మరియు ఖచ్చితంగా ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు