ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

" నన్ను నేను కనుగొనవలసి ఉంది." ఎప్పటికీ జరగదు. మనం దానిని పట్టుకోవాలని వెంటాడము ద్వారా "మనల్ని మనం కనుగొనడం" లేదా "మన జీవితాన్ని కనుగొనడం" జరగదు . మనం దానిని మనకంటే గొప్పవారిలో మరొకరిలో లేదా మరొకరి కొరకు కోల్పోవడం ద్వారా దానిని పొందుతాము . యేసు మరియు అతని రాజ్య సంభంద పని కోసము కోల్పోవడం ద్వారా మనం మన జీవితాన్ని పొందుతాము.

Thoughts on Today's Verse...

"I've just got to find myself." Won't ever happen. We do not "find ourselves" or "find our life" by pursuing it. We find it by losing it in something, or someone, greater than ourselves. We find our life by losing it to Jesus and the work of his Kingdom.

నా ప్రార్థన

జీవించే మరియు శ్వాసించే సమస్తమునకు ప్రభువు మరియు సృష్టికర్త , నా జీవితాన్ని మరియు ప్రతి శ్వాసను తీసుకోని మరియు మీ మహిమ కోసం దాన్ని ఉపయోగించండి. ఈ రోజు నా మాటలు మరియు చర్యలు మీకు సంతోషకరంగా ఉండనివ్వండి. యేసు ద్వారా నేను మీకు ఈ ప్రార్ధన మరియు స్తుతి సమర్పిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Master and Maker of all that lives and breathes, take my life and every breath and use it for your glory. May my words and actions this day be pleasing to you. Through Jesus I offer you this prayer and praise. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of లూకా 9:23-24

మీ అభిప్రాయములు