ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సిలువ ￰ఎంతైతే భయంకరమైనది, అది యేసు కథ యొక్క చివరి అధ్యాయం కాదు. యేసు చనిపోయాడు, తరువాత మళ్ళీ లేచాడు. యేసు పునరుత్థానం వల్ల మనం రెండు విషయాలను విశ్వసించగలము: 1) యేసు తనను నమ్మినవారికి మహిమాన్వితమైన విజయంతో తిరిగి వస్తాడు, మరియు 2) యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు క్రీస్తులో నిద్రపోయిన మనం మనము ప్రేమించే వారితో ఉంటాము.

Thoughts on Today's Verse...

As horrible as the Cross was, it wasn't the final chapter of the Jesus story. Jesus died and then rose again. We can believe two things because of Jesus' resurrection: 1) that Jesus will return in glorious victory for those who have believed in him, and 2) that we will be with those we love who have fallen asleep in Christ when Jesus comes again.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రీ, యేసును మృతులలోనుండి లేపినందుకు మరియు , నేను ప్రేమించే వారితో ఈ జీవితం నుండి మరణం వరకు ఇప్పటికే గతించిన వారికి మీతో నిత్యజీవము కొరకైన భరోసా ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు కీర్తితో, పరలోకపు దేవదూతలతో తిరిగి వచ్చి, మరణంపై పూర్తి విజయాన్ని తెచ్చే రోజు కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. యేసు నామంలో ధన్యవాదాలు. ఆమెన్

My Prayer...

Holy and Almighty Father, thank you for raising Jesus from the dead and giving me the assurance of eternal life with you, and with those I love who have already passed from this life into death. I look forward to the day Jesus returns in glory, with the angels of heaven, and brings complete victory over death. Thank you in Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:14

మీ అభిప్రాయములు