ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని చిత్తమైతే మీరు స్వల్ప కాలిక ప్రణాళికలు చేస్తారా లేదా దీర్ఘకాలిక ప్రణాళికలు చేస్తారా? నేను ప్రణాళికలు చేస్తాను.కానీ నా ప్రణాళికలు, "ప్రభువా వీలైతే, మీ చిత్తము మీ కాలము "అనే ఒక కనిపించని ప్రత్యేక నక్షత్ర చిహ్నాన్ని( ఆస్ట్రిక్*) కలిగివుంటాయి.మీ గురించి నాకు తెలీదు ,కానీ దేవుడు నాకు ఆయన సమయాన్ని చూపించాడు మరల ,అది కూడా నేను ఆయనకు నన్ను నేను బహిర్గతం చేసుకుంటేనే ,ఆయన సమయము అనేది నా ప్రణాళికకంటే కూడా మేలైనది, దీని అర్ధం నేను ప్రణాళికలు చేయను అని కాదు.చేస్తాను కానీ ప్రార్ధన తోను, అలాగే దేవుని సంకల్పము తెలుసుకొనుచు దానిని చేయునట్లు దేవుని యొక్క జ్ఞానమును మరియు పరిశుద్ధాత్మను అడుగుచు ప్రణాళికను చేస్తాను.(యాకోబు 1:5-6, ఎఫెసీయులు 5:15-18) ప్రార్ధనతోను మరియు పరిశుద్దాత్మ నడిపింపు లేకుండా ఉండడానికి జీవితమనేది చాలా చిన్నది.

Thoughts on Today's Verse...

"If the Lord wills!" Do you do short term and long range planning? I do. But my planning always has an invisible asterisk: "If Lord, this is your will and your timing." I don't know about you, but God has shown me time and again that if I will be open to him, his timing is always better than my planning. Does that mean I quit planning? Nope. I just plan with prayer, asking for wisdom and the Holy Spirit to help me find God's timing to know and do his will (James 1:5-6 & Ephesians 5:15-18). Life is too short to not plan with prayer and walk led by the Spirit!

నా ప్రార్థన

తండ్రి ,ఈ రోజు మరియు నా బ్రతుకు దినములన్నియు, నా చిత్తము కాదు కానీ మీ చిత్తము జరుగునుగాక , యేసు పరిశుద్ధ నామమున అడుగుచున్నాను ఆమేన్.

My Prayer...

Not my will, Father, but yours be done this day, and all the days of my life. In Jesus' holy name I ask it. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యాకోబు 4:14-15

మీ అభిప్రాయములు