ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

సంపద, ముఖ్యంగా అత్యాశ మరియు దుష్ట మార్గాల ద్వారా సంపాదించిన సంపద శాశ్వత విలువకలిగినది కాదని రుజువు చేయబడింది . ఈ క్రూరమైన సంపద అది పొందినవారి హృదయాన్ని కదిలిస్తుంది మరియు అది మన అంతిమ మరణం నుండి మనలను రక్షించదు. అయితే నీతి చాలా విలువైన నిధి. శాశ్వతమైన దేవుని ఈ ధర్మం, విశ్వాసం ద్వారా దయ ద్వారా మనకు ఇచ్చిన ఈ బహుమతి, మన మరణాల పరిమితుల కంటే గొప్పది మరియు మరణం నుండి మన ఆత్మను కొనేంత శక్తివంతమైనది.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడైన దేవా, దయచేసి నీ దృష్టిలో నన్ను నీతిమంతుడిని చేయండి. నా గొప్ప వారసత్వం నా స్థితి, సాధన లేదా సంపద కాదు కానీ నా నీతివంతమైన పాత్ర కావాలని కోరుకుంటున్నాను. నా భూసంబంధమైన జీవితం ముగిసిన తర్వాత నా విజయాలు మరచిపోబడతాయని నాకు తెలుసు, కాని మీరు నాలో మీరు పనిచేసే నీతి నేను పోయిన తరువాత తరతరాలుగా ఒక ఆశీర్వాదం మరియు ప్రభావంగా ఉంటుందని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను మరియు నేను పంచుకున్నప్పుడు నీ మహిమలో నీవు నాతో పాటు నిధిగా ఉంటుంది . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change