ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చివరిసారి మీరు ప్రార్థన చేసి, దేవుని నుండి ఏ విషయాలను అభ్యర్థించకుండా మరియు మీరు ఆయనకు కేవలం కృతజ్ఞతలు మరియు ప్రశంసలు మాత్రమే ఎప్పుడు చెల్లించారు ? ఈ రోజును కృతజ్ఞతలు మరియు ప్రశంసల రోజుగా ఎందుకు ఉపయోగించకూడదు? ఏమీ అడగవద్దు; కేవలం తండ్రిని స్తుతించండి మరియు కృతజ్ఞతలు చెప్పండి! అతను ఎవరో, అతను ఏమి చేసాడు మరియు అతను ఏమి చేయబోతున్నాడో అందును బట్టి అతనిని స్తుతించండి! నిన్ను ఆశీర్వదించినందుకు, నిన్ను రక్షించినందుకు మరియు అతని మహిమలోకి తీసుకువచ్చినందుకు అతనికి ధన్యవాదాలు! ఈ రోజు కృతజ్ఞతలు మరియు ప్రశంసల రోజుగా ఉండనివ్వండి.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, నా ఊహకందిన మరియు నా నాలుక ఉచ్చరించగల ప్రతి ప్రశంసకు మీరు అర్హులు. మీరు మహిమాన్వితమైన, గంభీరమైన, పవిత్రమైన, శక్తివంతమైన మరియు అద్భుతంగా ఉన్నారు. మీరు సహనంతో, క్షమించే, త్యాగం, ప్రేమగల మరియు మృదువైనవారు. మీరు నేను ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ మరియు నా శ్వాస కంటే కూడా దగ్గరగా ఉన్నారు. మీ గొప్పతనం గురించి నా నుండి వచ్చు పదజాలం అయిపోతుంది మరియు మీ ఔదార్యం నా హృదయాన్ని కప్పివేస్తుంది. దయచేసి నా ప్రతి ఆలోచన, క్రియ మరియు మాటలలో మహిమను పొందండి. యేసు నామంలో నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change