ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"ప్రభూ, మమ్ములను దీనమనస్కులమువలె తగ్గించుము." ఇది నా స్నేహితులు లేదా స్నేహితులకు ఇష్టమైన ప్రార్థనలలో ఒకటి. నాకు కూడా ఇష్టమే. కానీ దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలంటే యేసు మెల్లగా తన్ను తాను తగ్గించుకొనలేదు. నేను ద్వేషించు విషయమ అయినప్పటికి అతను వేదనను అనుభవించాల్సి వచ్చిందని , అతని వినయం, సహసోపేతముగా , తీవ్రమైనదిగ మరియు దారుణంగా ఉంది. కానీ దేవుని యొక్క తప్పిపోయిన పిల్లలను చేరుకోవడానికి నేను ఇదే వైఖరిని కలిగి ఉంటాను

Thoughts on Today's Verse...

"Lord, humble us gently." That is one of my friend/s favorite prayers. I like it, too. But thank God Jesus was not gently humbled. While I hate he had to go through agony, his self-emptying humility was stark, bold, drastic, and outrageous. But I am to have this same attitude when it comes to reaching God's lost children.

నా ప్రార్థన

దేవా, నీవు సర్వశక్తిమంతుడివి, అయినా నన్ను విమోచించడానికి నిన్ను నీవు ఖాళీ చేసుకున్నావు. యేసు నాతో ఉన్నట్లుగా, ఇతరుల పట్ల నా వైఖరి మరియు వ్యవహారశైలిలో నేను మరింత నిస్వార్థంగా ఉండనివ్వండి. క్రీస్తు నామంలో, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

God, you are all powerful and yet you emptied yourself to redeem me. May I be more selfless in my attitude and treatment of others, more like Jesus is with me. In Christ' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 2:5-8

మీ అభిప్రాయములు