ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాశ్చాత్య సంస్కృతులలో పెద్దవాళ్ళు ఒకప్పుడు గౌరవించబడినట్లు మరియు ఇతర సంస్కృతులలో "పెద్దలుగా" గౌరవించబడినట్లు ఇప్పుడు గౌరవించబడుటలేదు. దైవభక్తిగల మరియు మనకు ముందు వెళ్ళిన వారిని గౌరవించాల్సిన అవసరం ఉందని బైబిల్ మనకు పదేపదే గుర్తు చేస్తుంది. ఈ ప్రకరణం వెనుక ఉన్న తండ్రి బోధను స్వీకరించే వ్యక్తి యొక్క భౌతిక తండ్రి అయివుండవచ్చు లేదా అతను జ్ఞానం కోరుకునే ఈ విద్యార్థికి గురువు అయిఉండవచ్చు ఎలాగైనా సూత్రం ఒకటే. చాలా సంవత్సరాలుగా దేవుని సేవ చేసిన మరియు తమను తాము తెలివైనవారు మరియు విశ్వాసకులు అని నిరూపించుకున్న వారి గొంతును వినడం ద్వారా మనకు చాలా నేర్చుకోవాలి మరియు చాలా ఉన్నాయి.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల దేవా మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి, మీ జ్ఞానాన్ని మరియు వారి అనుభవాన్ని నాతో పంచుకున్న నా జీవితంలో ఆ జ్ఞానులకు ధన్యవాదాలు. నాలో వారి ప్రేమ మరియు మార్గదర్శకత్వం యొక్క పెట్టుబడిని నేను ఎంతగానో అభినందిస్తున్నాను మరియు దయచేసి నా తర్వాత వచ్చేవారికి కూడా అదే విధంగా చేయటానికి నన్ను ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు