ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీ దగ్గర వున్నవాటిలో శాశ్వితమైనవి ఏది ? మన దగ్గర ఉన్న ప్రతిదానిలో ఎక్కువ భాగం తక్కువ సమయంలో పడిపోతుంది, విరిగిపోతుంది లేదా త్వరగా తరగిపోతుంధి . అయితే మనకు శాశ్వతంగా ఉండే మూడు విషయాలు ఉన్నాయి: దేవుడు, మన క్రైస్తవ స్నేహితులు మరియు దేవుని స్తుతించడం. ఇవి శాశ్వతమైనవి.

నా ప్రార్థన

దేవా, నేను మీ తదుపరి గొప్ప ఆశ్చర్యకరమైన రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. నా ప్రభువు మరియు నీ కుమారుడు మహిమతో తిరిగి రావడాన్ని మరియు అతనికి చెందవలసిన స్వాగతాన్ని మరియు గౌరవాన్ని అందుకోవడాన్నిచూచుటకు నేను మేఘాల వైపు చూస్తున్నప్పుడు నేను నా మునివేళ్ళమీద నిలబడి దేవదూతలతో కలసిపోదును . నేను ఆ రోజుని విశ్వాసంతో మాత్రమే చూస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పుడు ఆ రోజు కోసం నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. ఆ రోజున నేను నిన్ను చూసే వరకు, నా బలహీనత నాకు కావలసినంత పూర్తిగా చూపబడే మార్గంలో వచ్చినప్పటికీ, నీకు సేవ చేయాలన్నదే నా హృదయ కోరిక అని దయచేసి తెలుసుకోండి. యేసు నామంలో మీకు నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మరియు ధన్యవాదములు తెలియజేస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు