ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పై వచనం ఆలస్యమౌతున్న క్రీస్తు రాకడలోని ఆ సంతోషం యొక్క బహుమానం!. మన " ఆధునిక "సమాజం " యొక్కపిచ్చి తలంపు సరిపోని ఒక వాక్యం ఏదైనావుంది అంటే అది ఇదే అయివుండాలి !సిద్దపడండి... నిబ్బరమైన బుద్దిగలియుండి.. రాబోవు ఆ కాలమును గూర్చి నిరీక్షణ కలిగియుండుడి... ఇవేవి కూడా వ్యాపార ప్రకటనలు కాదు కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకంటే ముందుగా వెళ్లిన వారి యొక్క గొప్ప ఆత్మలు మోయు గొప్ప సత్యాలు!

Thoughts on Today's Verse...

The reward of delayed gratification! If there were ever a verse that did NOT match the whims of our "modern" society, this would have to be it! Prepare... be self-controlled... focus your hopes on the future... none of those is an advertising slogan, but they all are the sustaining truths of the great souls who have gone before us!

నా ప్రార్థన

నిత్యుడగు తండ్రి, నేటి ఈ ప్రపంచం లో కొదువైనది మరియు నాకు ఎంతగానో అవసరమైవున్న మంచి వక్తిత్వం మరియు జ్ఞానమును నాలో సంపూర్ణముగా ఏర్పరచునట్లుగా నిన్ను ఆహ్వానించుటకు నేను విశ్వసమును మరియు సహనమును కలిగియుండుటకు నాకు సహాయముచేయండి. యేసు నామములో ప్రార్ధించుచున్నాను ఆమేన్

My Prayer...

Eternal God, please help me have the patience and faithfulness to let you fully form in me the character and the wisdom that my world so much lacks and I so much need. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 పేతురు 1:13

మీ అభిప్రాయములు