ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"మీ పొరుగువారిని మీలాగే ప్రేమించండి" అని చెప్పే మరో మార్గం ఇది. యేసు మన భారాలను భరించడానికి మరియు మన పాపపు మరకను, బాధలను మోయడానికి వచ్చాడు.(యేసును ప్రస్తావిస్తూ క్రొత్త నిబంధనలో ఉదహరించబడిన దేవుని సేవకుడి బాధ గురించి శక్తివంతమైన వర్ణన కొరకు యెషయా 53 చదవండి.) ఇప్పుడు మన చుట్టూ ఉన్నవారి పట్ల విముక్తిగా, ఆచరణాత్మక మార్గాల్లో జీవించమని ఆయన మనలను అడుగుతున్నాడు . ప్రార్థన చేయడం లేదా సహాయం చేయడానికి మనం ఏమి చేయగలమని అడగడం కంటే, భారం పడుతున్న ఇతరులకు సేవ చేయడానికి, పరిచర్య చేయడానికి మరియు సహాయం చేయడానికి మనలను పిలుస్తున్నారు.

Thoughts on Today's Verse...

This is just another way of saying, "Love your neighbor as yourself!" Jesus came to bear our burdens and carry away the stain and pain of our sin. (Read Isaiah 53 for a powerful description of God's Suffering Servant, a passage quoted in the New Testament in reference to Jesus.) He now asks us to live redemptively, in practical ways, toward those around us. More than just praying, or asking what we can do to help, we are called to serve, minister, and assist others who are burdened.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు దయగల దేవా , దయచేసి నాకు చూడటానికి కళ్ళు ఇవ్వండి, సేవ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న హృదయం మరియు నా మార్గంలో ప్రజలకు సహాయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్న చేతులు లేపుము. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and merciful God, please give me eyes to see, a heart willing to serve, and hands ready to help the people in my path that need a burden lifted. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of గలతీయులకు 6:2

మీ అభిప్రాయములు