ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ఆధ్యాత్మిక యుద్ధంలో ఉన్నందున, మనం ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని ధరించాలి. మన రోజువారీ ప్రార్థనలు ￰చేయడం మరియు మన రోజువారీ లేఖనాలను సరిగ్గా చదవడం కంటే, మన ఆధ్యాత్మిక రక్షణ కోసం దేవుడు ఇచ్చిన ఆధ్యాత్మిక కవచాన్ని గుర్తించడం మరియు ఆధ్యాత్మిక యుద్ధానికి మనల్ని సిద్ధం చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి. మనం యుద్ధంలో ఉన్నామని మనకు తెలుసు కాబట్టి మనం ప్రతి రోజు, ప్రతి పని, ప్రతి గ్రంథాన్ని అత్యవసర భావనతో సంప్రదించాలి. చెడ్డ దినము వస్తుంది, కాబట్టి దేవుడు అందించిన సాధనాలను మరియు ఆయన అందించే శక్తిని ఉపయోగించి మన ఏంటో నిరూపించుకోండనికి సిద్ధంగా ఉండండి.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న ప్రియమైన తండ్రీ, దయచేసి మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నన్ను శక్తివంతం చేయండి, దయచేసి మీ పరలోకపు పిలుపు కారణంగా నన్ను ధైర్యంగా చేయండి మరియు యేసు మాదిరి కారణంగా ఆత్మీయంగా ధైర్యంగా ఉండటానికి నన్ను ప్రేరేపించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు