ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఒక తండ్రికి లేదా తల్లికి ఎలాంటి లక్ష్యము ఉంటుంది ? మీకు పిల్లలు లేనట్లయితే లేక మీ "సొంత" పిల్లలు పెరిగి పెద్దవారైపోయివుంటే , మీ సంఘములో దేవుడు తన పిల్లలను మీకు ఇస్తాడు కాబట్టి, మీరు వారిని పరలోక తండ్రిని ప్రేమించడము, గౌరవించడము, భక్తిని వారికి భోదించవచ్చు.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల తండ్రి , మీ పిల్లలకు భోదించుపనిలో ఉండునట్లు నన్ను దీవించండి,మరియు నేను వారికి భోదిస్తూ వారు నిన్ను ప్రేమించునట్లు ,గౌరవించునట్లు ఏకైక మరియు నిజమైన దేవుడవైన నీయందు భక్తిగలిగి జీవించునట్లు వారికి ఉపదేశించుటకు నా ప్రయత్నములను దీవించండి.యేసు నామములో నేను ఈ కృప మరియు సహాయము కొరకు అడుగుచున్నాము ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు