ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాపం ఒక మంచి విషయానికి తప్పుడు షార్ట్‌కట్ అని మా అమ్మ నేను, మా అన్నయ్యలు ఎదిగే క్రమంలో మాకు క్రమం తప్పకుండా గుర్తుచేసేది. అక్రమంగా సంపాదించిన నిధులు సంపదకు సత్వరమార్గంగా అనిపించవచ్చు, కానీ అవి ఒక ఉచ్చు. కాబట్టి, అక్రమంగా సంపాదించిన సంపదలు సమృద్ధిగా మరియు సంతృప్తికరమైన జీవితానికి మార్గం కాదని పరిశుద్దాత్మ ఈ భాగంలో మనకు గుర్తు చేశాడు. శాశ్వత విలువ అనగా - మన భౌతిక జీవితకాలానికి మించి జీవించే ఆధ్యాత్మిక విలువ - దైవభక్తి ద్వారా మాత్రమే పొందవచ్చు.

నా ప్రార్థన

ఉదార స్వభావము మరియు ప్రేమగల తండ్రీ, దయచేసి అసూయలో మరియు సంపన్న సంస్కృతిలో చిక్కుకున్నందుకు నన్ను క్షమించు. సాతాను యొక్క మోసాలను ఎదిరించడానికి అవసరమైన సహనం మరియు నీతిని మరియు మీరు ఎంతో కాలమునుండి నాలో తీసుకురావడానికి ఎదురు చూస్తున్న జీవితము యొక్క సంపూర్ణతను పొందడానికి మీ ఆత్మను ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఆమేన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు