ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని దయ గురించి ఎఫెసీయులు మొత్తం బైబిల్లో గొప్ప ప్రకటనలు చేసారు. అయితే ఇది చాలా విలువైనది కావచ్చు. మేము అంగీకరించినా, అంగీకరించకపోయినా మనకు దయ లభిస్తుంది. కానీ, మనం యేసును ప్రేమిస్తున్నప్పుడు మరియు విశ్వాసం యొక్క పట్టుతో అతని ప్రేమకు అంటిపెట్టుకొని వున్నప్పుడు ఆ దయ మనతో సమృద్ధిగా మరియు ఆశీర్వాదముగా ఉంటుంది.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర తండ్రీ, నేను నిన్ను మరియు నీ కుమారుడైన యేసును నా హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్నాను. ఈ అభిరుచి యొక్క ప్రదర్శన మసకబారినప్పుడు మరియు ఇతరులకు అతని దయ గురించిన నా మాటలు మందగించినప్పుడు నన్ను క్షమించు. నేను చేసే మరియు చెప్పే అన్ని విషయాలలో యేసు పట్ల నాకున్న ప్రేమను చూపించాలనే కోరికను నాలో తిరిగి పుంజుకోనిమ్ము . అతని పేరు, యేసు, మీ కుమారుడు,అయన నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change