ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని దయ గురించి ఎఫెసీయులు మొత్తం బైబిల్లో గొప్ప ప్రకటనలు చేసారు. అయితే ఇది చాలా విలువైనది కావచ్చు. మేము అంగీకరించినా, అంగీకరించకపోయినా మనకు దయ లభిస్తుంది. కానీ, మనం యేసును ప్రేమిస్తున్నప్పుడు మరియు విశ్వాసం యొక్క పట్టుతో అతని ప్రేమకు అంటిపెట్టుకొని వున్నప్పుడు ఆ దయ మనతో సమృద్ధిగా మరియు ఆశీర్వాదముగా ఉంటుంది.

Thoughts on Today's Verse...

Ephesians makes some of the greatest declarations in the entire Bible about the grace of God. This one, however, may be the very richest. Grace is offered to us whether we accept it or not. But, grace is with us in rich abundance and blessing as we love Jesus and hang on to his love with a grip of faith that is unwavering.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర తండ్రీ, నేను నిన్ను మరియు నీ కుమారుడైన యేసును నా హృదయపూర్వకంగా ప్రేమిస్తున్నాను. ఈ అభిరుచి యొక్క ప్రదర్శన మసకబారినప్పుడు మరియు ఇతరులకు అతని దయ గురించిన నా మాటలు మందగించినప్పుడు నన్ను క్షమించు. నేను చేసే మరియు చెప్పే అన్ని విషయాలలో యేసు పట్ల నాకున్న ప్రేమను చూపించాలనే కోరికను నాలో తిరిగి పుంజుకోనిమ్ము . అతని పేరు, యేసు, మీ కుమారుడు,అయన నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy Father, I do love you and your Son Jesus with all my heart. Forgive me when my display of this passion dims and my communication of his grace to others lags. Rekindle in me an unquenchable desire to show my love for Jesus in all that I do and say. In his name, Jesus, your Son, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఎఫెసీయులకు 6:24

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change