ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మరనాథ — ఓ ప్రభూ రా! ఇది ప్రారంభ సంఘము యొక్క ప్రార్థన , ప్రత్యేకించి శ్రమలు , వేధింపులు మరియు కష్టాల సమయాల్లో మన చుట్టూ తప్పిపోయిన లోకము ఉందని ఇది ఒక జ్ఞాపిక అని గ్రహించాలి - వీరిలో చాలా మంది ప్రియమైన స్నేహితులు మరియు కుటుంబ సభ్యులు వున్నారు . ప్రభువు రాకడ పట్ల మనకున్న అభిరుచి, "మారుమనస్సుకు " రాని మరియు వారికి జీవం పోయడానికి మరణించిన ప్రభువును సేవించడానికి తమ జీవితాలను మార్చుకోని వారితో ఆయన కృపను పంచుకోవాలనే మన అభిరుచితో సమానంగా ఉండాలి. అతను వచ్చే వరకు, ఇతరులను మారుమనస్సు మరియు అతనిలో రక్షణకు తీసుకురావడానికి అతని పనిని చేయడానికి కట్టుబడి ఉందాం.

నా ప్రార్థన

ఓ గొప్ప మరియు దీర్ఘశాంతుడైన దేవా, దయచేసి నా ప్రియమైన వారిని మరియు ప్రియమైన స్నేహితులను మారుమనస్సుకు తీసుకురావడానికి మీ శక్తి మరియు దయను ఉపయోగించండి, తద్వారా యేసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు వారు నా ఆనందం మరియు మీ రక్షణలో పాలుపంచుకుంటారు. ఏకైక రక్షకుడైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు