ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడే ప్రేమ! దేవుడు పవిత్రుడు కూడా మరియు నీతిమంతుడు! అతను మనల్ని ప్రేమగా మరియు మృదువుగా సరిదిద్దుకోకపోతే, అతని అద్భుత పరిపూర్ణతకు ముందు మనలో ఎవరూ జీవించలేరు. అయినప్పటికీ మన దేవుడు మనలను సరిదిద్దుకుంటూ, ఆయనలాగే ఉండటానికి మనలను అచ్చువేయుటకు ఆయన మనకు అనర్హమైన దయ మరియు దయ ఇవ్వడానికి మనలను ఎంచుకున్నాడు.

Thoughts on Today's Verse...

God is love! God is also holy and righteous! If he did not lovingly and tenderly correct us, none of us could survive before his awesome perfection. Yet our God has chosen to give us his undeserved mercy and kindness as he corrects us and molds us to be more like him.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, నా రోజువారీ పాత్రలలో మీలాగే ఉండాలని నేను నిజంగా కోరుకుంటున్నాను; కానీ ప్రియమైన తండ్రీ, నేను మీతో పోల్చినప్పుడు నేను ఎంత చిన్నవాడినొ మీకు తెలుసు కాబట్టి దయచేసి నన్ను వినయము గలవానిగా మరియు సున్నితంగా సరిదిద్దండి. నా రక్షకుడైన నీ కుమారుడైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and righteous Father, I truly do want to become more like you in my daily character; but please, dear Father, humble and correct me gently for you know how small I am compared to you. In the name of my Savior, your Son Jesus, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యిర్మీయా 10:24

మీ అభిప్రాయములు