ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าคือความรัก ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์และชอบธรรมด้วย ถ้าพระองค์ไม่ได้ตีสอนเราด้วยความรักและความอ่อนโยนแล้วละก็ คงไม่มีใครเหลือรอดสักคนต่อหน้าความสมบูรณ์แบบอันไร้ที่ติของพระองค์ แต่พระเจ้าก็เลือกที่จะใช้ความเมตตาและความกรุณาที่เราไม่สมควรจะได้รับ ตอนที่พระองค์ตีสอนและหล่อหลอมเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม อันที่จริงข้าพเจ้าอยากจะมีลักษณะเหมือนกับพระองค์มากขึ้นในแต่ละวัน แต่ได้โปรดเถิด พระบิดาที่รัก ตอนตีสอนข้าพเจ้านั้นโปรดทำอย่างอ่อนโยนด้วยเถิด เพราะพระองค์ก็รู้ว่าข้าพเจ้าตัวกระจิริดแค่ไหนเมื่อเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า คือพระเยซูพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น