ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన దగ్గర ఉన్నదానిని, మనం ఎక్కడ నివసిస్తున్నామో, మన జీవితాలను ఆశీర్వదించే స్నేహితులు మరియు మనకు చెందిన మరియు ఎదగడానికి ఒక స్థలాన్ని ఇచ్చే కుటుంబాన్ని మనం తరచుగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటాము. ఇవన్నీ మనకు దేవుడిచ్చిన బహుమతులు. మనము వాటికీ అర్హులము కాము . మనము వాటిని సంపాదించము. కానీ, మనం వాటిని ఖచ్చితంగా నాశనం చేయగలం. దేవుడు మనలను విధేయతతో జీవించాలని కోరుకుంటాడు, ఆయనను సంతోషపెట్టడమే కాదు, మనల్ని, మనం ప్రేమించే వారిని కూడా రక్షించుకోవాలి. కాబట్టి మన చర్యలను సంస్కరించుకుందాం మరియు మనకోసం కాకుండా ఆయన కోసం జీవించండి.

Thoughts on Today's Verse...

We often take for granted what we have, where we live, the friends who bless our lives, and the family that gives us a place to belong and grow. All of these are gifts to us from God. We don't deserve them. We don't earn them. But, we can surely destroy them. God wants us to live obediently, not just to please him, but also to protect ourselves and those we love. So let's reform our actions and live for him and not for ourselves.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు పవిత్ర తండ్రి, దయచేసి నా పాపాలను క్షమించు. మీ కోసం మరియు మీ కీర్తి కోసం ఉద్రేకంతో జీవించడానికి నా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి మరియు నాకు అధికారం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty and Holy Father, please forgive me of my sins. Please bless me and empower me as I seek to turn my life around to live passionately for you and your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యిర్మీయా 7:3

మీ అభిప్రాయములు