ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవులకు, దేవుని ఆలయం రెండు సంబంధిత విషయాలలో ఒకటి: అది క్రైస్తవుని శరీరం (1 కొరి. 6:19-20) లేదా అతని సంఘముగా రూపొందించే వ్యక్తుల సమూహం (1 కొరి. 3:16). మన సంఘములను రూపొందించే వ్యక్తులలోని లోపాల కారణంగా, చాలామంది తమ వేషధారణను అతిగా విమర్శిస్తున్నారు. కానీ దేవుని సంఘము అతనికి విలువైనది మరియు మనకు విలువైనదిగానే ఉండాలి. విభజన ద్వారా తన సంఘమును నాశనం చేసే ఎవరైనా పూర్తిగా నాశనం చేయబడతారు. చరిత్ర యొక్కసమస్త విధ్వంసాలు మరియు హింసల ద్వారా మరియు అతని సంఘములో ఉన్న లోపభూయిష్ట వ్యక్తులతో అతని సహనం ద్వారా సంఘమును సంరక్షించడంలో తన ప్రజలకు దేవుని విశ్వసనీయత కనిపిస్తుంది. కానీ, దేవుడు ఇప్పటికీ సంఘమునకు కేంద్రంగా ఉన్నాడు మరియు ఆయన మాత్రమే ఉన్నతమైనవాడిగా ఉండాలి. వారి స్వంత చిత్తము మాత్రమే కాదు కానీ సంఘము ఇప్పటికీ అతని వాక్యం ద్వారా నిర్వహించబడుతుంది.

Thoughts on Today's Verse...

For Christians, God's temple is one of two related things: either the Christian's body (1 Cor. 6:19-20) or the group of people who make up his Church (1 Cor. 3:16). Because of the flaws in people who make up our churches, many are hypercritical of their hypocrisy. But God's Church is precious to him, and should be to us. Anyone who destroys his Church through division will be utterly destroyed. God's faithfulness to his people is seen in his preservation of the Church through all the ravages and persecutions of history and his patience with the flawed people who are in his Church. But, God is still the center of the Church and he alone is to be exalted. The Church is still to be governed by his Word and not just their own will.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధమైన మరియు సాటిలేని దేవా, చరిత్ర యొక్క అన్ని సంవత్సరాలలో మీ సంఘాన్ని మీరు సంరక్షించడంలో వెల్లడైన మీ స్థిరమైన ప్రేమ మరియు విశ్వసనీయతకు నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. నేను మీ సంఘమును ఎంతో ఆదరిస్తాను మరియు అది యేసులాగా మారడానికి మరియు పరిణతి చెందేందుకు నేను చేయగలిగినదంతా చేస్తాను. మీరు మరియు మీరు మాత్రమే సమస్త ఇతర విషయాల కంటే గొప్పగా ఉండాలని మరియు మీ వాక్యమందు వెల్లడి చేయబడిన మీ సంకల్పం కంటే సంఘము ఎప్పటికీ ముఖ్యమైనది కాదని నేను గుర్తించాను. నేను పాలుపంచుకున్న సంఘము మిమ్మల్ని పూర్తిగా గౌరవించకపోయినప్పటికీ, మీ పట్ల నిజాయితీగా ఉండేందుకు నాకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వండి. యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and incomparable God, I praise you for your steadfast love and faithfulness revealed in your preservation of your Church through all the years of history. I will cherish your Church and do all I can to help it grow and mature to become more like Jesus. I recognize that you and you alone are to be exalted above all other things and that church must never be more important than your will revealed in your word. Give me the courage to be true to you even if the church with whom I'm involved may not completely honor you. Through Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 138:2

మీ అభిప్రాయములు