ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రెండు దశాబ్దాల క్రితం, జువాన్ కార్లోస్ ఓర్టిజ్ యూరోపియన్ మరియు అమెరికన్ సువార్తికులు యేసు ప్రభువుగా ఆయనకు లోబడక యేసు ప్రభువు ఇచ్చు జీత￰ము గూర్చి ఆశించి సువార్తను అందించారని విమర్శించారు . యేసు, ముఖ్యంగా మత్తయి 7 లో చెప్పినట్లు , దయ శిష్యత్వాన్ని తోసిపుచ్చదని మరియు దయ మనలను పశ్చాత్తాపం చెందవలసిన అవసరం నుండి విడుదల చేయదని గుర్తుచేస్తుంది. మనకు ఇచ్చిన కృపను మనం అంగీకరించాలి మరియు యేసు మన జీవితాలకు ప్రభువుగా ఉండనివ్వండి. ఇది మినహాయింపు లేదా ప్రతిపాదన కాదు, కానీ దయను స్వీకరించడానికి మరియు యేసును ప్రభువుగా అనుసరించమని దేవుని నుండి పిలుపు.

Thoughts on Today's Verse...

Over three decades ago, Juan Carlos Ortiz criticized European and American evangelists for offering a carrot stick gospel that focused on the pay off and not lordship of Jesus. Jesus, especially in Matthew 7, reminds us that grace does not dismiss discipleship, and mercy does not release us from our need to repent genuinely. We joyously accept the grace God gives to us in Jesus and truly let Jesus be Lord of our lives. It's not an either-or proposition, but a both-and call from God. We receive grace and obediently follow Jesus as Lord. We obey and serve God because he has adopted us and brought us into his family. Our motivation to do good things is not to earn our salvation but to thank and honor God who has been so good to us and saved us by his mercy and grace (Ephesians 2:8-10).

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నీ మహిమ మరియు శక్తిలో పవిత్రుడవు మరియు అద్భుతమైనవాడా , నీ కృపకు నేను ఎప్పటికీ అర్హుడిని కాదని నాకు తెలుసు. నా శరీరము శిష్యత్వ మార్గం నుండి సులభంగా వేరే వైపుకు ఆకర్షించబడుతుందని నాకు తెలుసు. కాబట్టి మీ రక్షణ కొరకు మంచి గొర్రెల కాపరిని అనుసరించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, holy and awesome in your majesty and might, I know that I will never be worthy of your grace. I know that my flesh can be easily lured away from the path of discipleship. So please help me as I seek to follow the Good Shepherd on your way of salvation. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మత్తయి 7:13-14

మీ అభిప్రాయములు