ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనకు ఇవన్నీ ఇప్పుడే కావాలి! మనము దేనికోసం వేచి ఉండాలి అని అనుకోము. కానీ దేవునికి ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాముఖ్యమైన సూత్రం ఉంది: మనం కొంచెం విశ్వాసపాత్రులమైన తరువాత మాత్రమే మనకు చాలా బాధ్యతలు అప్పగించబడతాయి. కాబట్టి "చిన్న మరియు అసంభవమైన విషయాలను " గురించిన ఎంపికలను తక్కువగా అంచనవేయవద్దు. వీటిని మనం ఎలా నిర్వహిస్తామో దాని ద్వారా మనము ఎవరో తెలుస్తుంది మరియు మనం ఏమవుతామో నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది.

Thoughts on Today's Verse...

We want it all now! We don't want to have to wait for anything. But God has a principle that is absolutely vital: we will be entrusted with much only after we have been faithful with a little. So let's not discount those moral choices about "small and inconsequential matters." How we handle these reveals who we are and helps determines what we become.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర మరియు నీతిమంతుడవైన తండ్రీ, దయచేసి నా వ్యవహారాలన్నిటిలో విశ్వాసం మరియు నీతి యొక్క మార్గాన్ని తెలుసుకోవడానికి నాకు జ్ఞానం ఇవ్వండి. నేను చిన్న విషయాలలో నమ్మకంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, తద్వారా రాజ్యానికి సంబంధించిన పెద్ద విషయాలను కూడా నాకు అప్పగించవచ్చు. దయచేసి నా హృదయాన్ని శుద్ధి చేయండి మరియు మీకు మహిమను కలిగించడానికి నా తలాంతులను మరియు క్రియలను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy and Righteous Father, please give me wisdom to discern the way of faithfulness and righteousness in all my dealings. I want to be faithful in the small things so that I can also be entrusted with those larger things that matter to the Kingdom. Please purify my heart and use my gifts and actions to bring you glory. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మత్తయి 25:21

మీ అభిప్రాయములు