ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยากได้ทุกอย่างเดี๋ยวนี้เลย ไม่อดทนที่จะรออะไรทั้งนั้น แต่พระเจ้ามีหลักการที่สำคัญยิ่ง คือ พระเจ้าจะให้เราดูแลงานใหญ่ๆ ก็ต่อเมื่อเราซื่อสัตย์กับเรื่องเล็กๆก่อน ดังนั้นอย่ามองข้าม "เรื่องเล็กที่คิดว่าไม่สำคัญ" วิธีที่เราจัดการกับเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ จะบ่งบอกให้รู้ว่าเราเป็นคนยังไงทั้งเดี๋ยวนี้และในอนาคตด้วย

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม โปรดให้สติปัญญากับข้าพเจ้าที่จะไม่มองข้ามความซื่อสัตย์และการเป็นที่ยอมรับของพระองค์ในทุกเรื่องที่ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องด้วย ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กๆ เพื่อพระองค์จะได้มอบหมายงานใหญ่ๆเกี่ยวกับอาณาจักรของพระองค์ให้กับข้าพเจ้าดูแล โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าให้สะอาดหมดจดและใช้พรสวรรค์ที่พระองค์ให้มา ในการทำทุกสิ่งเพื่อนำชื่อเสียงอันดีมาสู่พระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น