ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"లొంగివుండుట (విధేయత) " అనే పదం తరచూ వ్యక్తిగతంగా మనకు ఉన్న సంబంధం పై ఆధారాపడి అది సానుకూలంగా లేదా ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు . మనకు విధేయతతో సేవ చేసేవారిని కలిగియుండటము ఎంతో ఆనందకరమైన విషయం , కానీ వేరొకరికి విధేయతతో సేవ చేయడం చాలా కష్టమే. ఎందుకంటే దురదృష్టవశాత్తు, మన మార్గము దాదాపు ఎక్కువసేపు స్వార్థపూరితమైన మార్గమే. అహంకారం మరియు ఇతరులకు సేవ చేయడానికి ఇష్టపడనిది ఎవరికైనా దేవుడు ప్రత్యక్షంగా వ్యతిరేకిగావుండినవారు , ప్రత్యేకించి ఆ "ఇతరులు" పాత విశ్వాసులైతే! మన తండ్రి కోరిన దుస్తులను అనగా విధేయత వస్త్రము ధరించడం సులభం ఆయినప్పటికీ కానప్పటికీ మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా వినయమనే దుస్తులు ధరించాలి!

Thoughts on Today's Verse...

The word "submissive" is often viewed as positive or negative based on our personal experience. It is nice having someone serve us submissively, but serving someone else submissively is hard and sometimes imposing work. Unfortunately, we are selfish way too much of the time and don't like to serve or submit to others. However, God is still in direct opposition to anyone full of pride and unwilling to serve others, especially if those "others" are older believers! Whether it's easy to wear the clothes of a submissive servant — the spiritual clothes our Father wants us to wear voluntarily — we are to intentionally clothe ourselves with humility because "God opposes the proud but gives grace to the humble." Let's live the blessing of submission in our daily lives!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, గ్రంధపు జాబితాలో చేర్చబడిన విశ్వాసం యొక్క గొప్ప వీరులను బట్టి కృతజ్ఞతలు . వారి ఉదాహరణలు మరియు జీవితాలను నాతో పంచుకున్న ఇతర విశ్వాస వీరులను బట్టి కృతజ్ఞతలు. బలం మరియు ఆరోగ్యంతో వారిని ఆశీర్వదించండి. మరియు తండ్రీ, దయచేసి మీ పిల్లలందరికీ, ప్రత్యేకించి మీకు మరియు మీ రాజ్యానికి నమ్మకమైన సేవలో చాలా సంవత్సరాలు జీవించిన వారిని ఆశీర్వదించడానికి మరియు సేవ చేయడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు కృపను బట్టి , ఆయన నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, thank you so much for the great heroes of faith listed in Scripture. Thank you for the heroes of faith who served others and demonstrated their love for others through submission as examples to me. Bless them with strength and health. And now, Father, please use me to bless and to serve all of your children, especially those who have lived many years in faithful service to you and your Kingdom. Because of the grace of Jesus, and in his name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 పేతురు 5:5

మీ అభిప్రాయములు