ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన అనువాదాల ద్వారా కొంతవరకు కప్పిఉంచబడి ఉన్న కీలకమైన పదబంధం ఇది: "నేను అని మీరు నమ్మకపోతే, మీరు మీ పాపాలలో చనిపోతారు." యోహాను తరచూ చేస్తున్నట్లుగా, అతను ఒక సరళమైన పదబంధాన్ని పట్టుకుని, దానిని అంచుతో నింపాడు మరియు యేసును నాటకీయంగా తాజాగా చూడటానికి మనలను నడిపిస్తాడు. యేసు" నేను" అను దేవునిగా మనతో ఉన్నాడు. దేవుడు మనల్ని అంతగా ఎలా ప్రేమిస్తాడు? దీనికి పూర్తి సమాధానం మనకు తెలియదు, కాని ఆయన మహిమ కొరకు మనం ఖచ్చితంగా నమ్మవచ్చు మరియు సంతోషించవచ్చు మరియు జీవించవచ్చు.

నా ప్రార్థన

పవిత్రమైన మరియు నీతిమంతుడవైన దేవా , యేసు మరియు ఆయన నా కోసం చేసిన అన్నిటికీ ధన్యవాదాలు. నీ మహిమకు, యేసు నామమున, నా పాపములలో నేను చనిపోను అనే నీ వాగ్దానంలో నేను కలిగివున్న విశ్వాసానికి నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను మరియు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. ఇంకా, ప్రియమైన తండ్రీ, నేను చనిపోయినప్పుడు, నేను మీతో కలిసి జీవిస్తానని ఇచ్చిన హామీకి ధన్యవాదాలు. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు