ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఒక గొర్రె దాని కాపరియంత మంచిది. మనము చాలా ఆశీర్వదించబడ్డాము!

నా ప్రార్థన

ఓ గొప్ప కాపరి, నన్ను గొర్రెపిల్ల లాగా, మీ చేతుల్లో సున్నితంగా మరియు మీ హృదయానికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లండి. నా జీవితం, నా భవిష్యత్తు మరియు నా బలం నీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దయచేసి నా చుట్టూ ఉన్న గందరగోళ పరధ్యానాలలో మీ స్వరము వినడానికి నాకు సహాయం చేయండి. మీ సంరక్షణలో నాకు ఎలాంటి భయాలు లేవు. నా గొర్రెల కాపరి అయినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు