ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చాలా తరచుగా, మనలో విశ్వాసం యొక్క ఆశీర్వాదాలు మరియు దేవుని వాక్య మార్గదర్శకాలు పొంది వాటిని పూర్తిగా అభినందించలేదు. ఒకరి విలువ ఎంతో నిర్వచించడానికి, విలువలను స్పష్టం చేయడానికి మరియు సత్యం యొక్క ప్రమాణం లేకుండా ఉద్దేశ్య భావాన్ని స్థాపించడానికి ప్రయత్నించడం ఎలా ఉంటుందో మీరు ఊహించగలరా? మ్యాప్ లేకుండా మరియు దిక్సూచి లేకుండా పోతే ఎలా ఉంటుందో ఊహించండి? చిన్నప్పుడు పూర్తిగా చీకటిలో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఒక తెలియని ప్రదేశంలో మేల్కొలపడం ఎలా ఉంటుందో గుర్తుందా? మనము ఇప్పుడు దాని గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు, అవునా కాదా? దేవుని వాక్యం - గ్రంథం మరియు అతని కుమారుడు - మన చీకటి మార్గాలను వెలిగించి, ఇంటికి వెళ్లే మార్గాన్ని చూపుతారు!

నా ప్రార్థన

యెహోవా, నా అబ్బా తండ్రీ, నన్ను చీకటిలో ఉంచనందుకు ధన్యవాదాలు. నీ వాక్యం నా మార్గాన్ని వెలిగిస్తుంది మరియు నీ కుమారుడు, ప్రపంచానికి వెలుగు, నా జీవితాన్ని వెలిగిస్తాడు. నా మార్గాన్ని కనుగొనడానికి నన్ను ఒంటరిగా వదిలిపెట్టనందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change