ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలో కొందరు దేనికోసం తమ వేగాన్ని తగ్గించుకోరు ! దేని కోసమైనా సరే .మనం "మన ఆలోచనలతో చాలా నిండుగా" ఉండి, మన స్వంత ప్రణాళికల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు, మన గొర్రెల కాపరి అయిన యెహోవా మనల్ని నిదానించేలాచేస్తాడు మరియు మనల్ని విశ్రమించేలా చేస్తాడు. మనకు విశ్రాంతి, పోషణ మరియు సేదతీరూట అవసరమని మన గొర్రెల కాపరికి తెలుసు మరియు అవును మరియు కొన్నిసార్లు మనల్ని "పచ్చని పచ్చిక బయళ్ళు" మరియు "నిశ్చల జలాలను" కనుగొనేలా చేస్తాడు . ఒకసారి మనం విశ్రాంతి మరియు సేదతీరినతరువాత ఆయన తన నీతి మరియు పవిత్రత వైపు మనల్ని నడిపిస్తాడు. మన జీవితం కోసం దేవుని ఆదేశం ఎల్లప్పుడూ దయ మరియు తరువాత మహిమకరము అని గ్రహించడము ఆసక్తికరంగా ఉంది కదా!

Thoughts on Today's Verse...

Some of us won't slow down for anything! Well, almost anything. When we get "too full of ourselves" and too caught up in our own plans, the LORD, our Shepherd, slows us down and makes us lie down. Our Shepherd knows we need rest, nourishment, and refreshment and helps us, yes and even sometimes makes us, find "green pastures" and "still waters." He then leads us in the direction of his righteousness and holiness once we are rested and refreshed. Isn't it interesting that God's order for our life is always grace and then glory.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, వొళ్ళుమరచిన స్థితిలో వేగముగా వున్న నా జీవితాన్ని నెమ్మదింపజేసినందుకు మరియు నన్ను సేదతీరునట్లు చేసి , విశ్రాంతి మరియు పోషణ లభించు సమయాలకు నడిపించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీ నీతిమంతమైన స్వభావం మరింత ఎక్కువగా ఉండేలా మీరు నన్ను పరిపక్వత చెందిస్తు నాకు అవసరమైన దాని కోసం మీరు నన్ను నడిపిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. మీ స్వరము వినడానికి మరియు మీ దయకు ప్రతిస్పందించడానికి చాలా బిజీగా ఉన్నందుకు దయచేసి నన్ను క్షమించండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you, dear Father, for slowing down my frantic life and leading me to times of refreshment, rest, and nourishment. I trust that you will lead me to what I need as you mature me to have more and more of your righteous character. Please forgive me for getting too busy to hear your voice and to respond to your grace. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 23:2-3

మీ అభిప్రాయములు