ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఎప్పుడు స్నేహితులు స్నేహితుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటారు? వారు యేసు నామంలో సమావేశమైనప్పుడు మరియు అతను అక్కడ వారితో కలిసినప్పుడు.

Thoughts on Today's Verse...

When are friends more than friends? When they gather in the name of Jesus and he meets with them there.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీ కుమారుడిని పంపినందుకు ధన్యవాదాలు, ఆయన శరీరధారునిగా భూమిపై పరిచర్య చేయడం కొరకు వచ్చినందుకు మాత్రమే కాదు, మా ఆరాధన సమయంలో ఆయన తన ప్రత్యక్షత తో మమ్ములను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చినందుకు కూడా . నా విశ్వాసాన్ని పంచుకునే స్నేహితులను కలిసినప్పుడు ఆయన సమక్షంలో సంతోషించడానికి నా హృదయాన్ని తెరవండి. ప్రభువైన యేసు నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Father, thank you for sending your Son, not just to minister on earth during his incarnation, but also to bless us with his presence during our worship. Open my heart to rejoice in his presence as I meet with friends who share my faith. In the name of the Lord Jesus I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of మత్తయి 18:20

మీ అభిప్రాయములు