ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రపంచంచేత మలచబడకండి. వావ్, అది పాటించడం కష్టం కదా. ఇది గొప్ప ఆధ్యాత్మిక యుద్ధ ప్రదేశాలలో ఒకటిగా మనం భావించే జ్ఞాపిక . అలసత్వపు ఆలోచన సోమరితనం కంటే ఎక్కువ, ఇది ప్రమాదకరం ఎందుకంటే మనకు నిరంతరం దేవుని సత్యం మరియు పవిత్ర విలువలను వక్రీకరించే సందేశాలు అందించబడతాయి. కానీ ప్రపంచంలా ప్రవర్తించే ప్రపంచంతో మండిపడకుండా, మన మనస్సులను పునరుద్ధరించడం ద్వారా మరియు పౌలు చెప్పినది చేయడం ద్వారా రూపాంతరం చెందుదాం - ప్రతి ఆలోచనను, ప్రతి మాటను క్రీస్తు కోలోబడునట్లుగా చేయండి . దశమ భాగం మన డబ్బులో పది శాతాన్ని ఇవ్వడమని మనం తరచుగా అనుకుంటాము, కానీ అంతకన్నా ముఖ్యమైన దశమ భాగం మన పూర్తిగా అవిభాజ్యమైన ఆలోచనా సమయంలో పది శాతాన్ని దేవుని విషయాలకు ఇవ్వడమే !

Thoughts on Today's Verse...

Don't be molded by the world. Wow, isn't that a tough one to obey. It's a reminder that what we think is one of the places of greatest spiritual warfare. Sloppy thinking is more than sloppy, it's dangerous because we are fed messages constantly that distort God's truth and holy values. But rather than being incensed by the world acting like the world, let's be transformed by renewing our minds and doing what Paul said he did — take every thought, every word, captive for Christ. We often think a tithe is giving ten percent of our money, but an even more vital tithe is giving ten percent of our totally undivided thought time to the things of God!

నా ప్రార్థన

ఓ ప్రభూ, దయచేసి నా ఆత్మను అహంకారం నుండి, నా హృదయాన్ని నిష్కపటత్వం నుండి, మరియు నా మనస్సు అప్రధానమైన విషయాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టకుండా మరియు మీ విషయాలపై సరిపోయినంతా పెట్టలేకపోవడము నుండి నన్ను కాపాడండి. నా తండ్రి పని గురించి, ముఖ్యంగా నా ఆలోచనలల ప్రపంచంలో తండ్రి పని ఏమిటో నా హృదయంలో నాకు నేర్పండి! యేసు నామంలో, నీ చిత్తాన్ని తెలుసుకుని జీవించిన వ్యక్తికి నా గొప్ప ఉదాహరణ ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

O Lord, please guard my soul from pride, my heart from callousness, and my mind from too much focus on unimportant things and not enough on your things. Teach me in my heart what it means to be about my Father's business, especially in the world of my thoughts! In the name of Jesus, my greatest example of one who knew and lived your will, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 12:2

మీ అభిప్రాయములు