ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు హింసను ద్వేషిస్తాడు మరియు హింసాత్మకమైన వారిని లేదా వారి హింసాత్మక జీవనశైలిలో భాగస్వాములను మనం మెచ్చుకోవద్దని కోరుతున్నాడు. (సామె. 3:31) చెడు చేసేవారిని దేవుడు అసహ్యించుకుంటాడు. వారు జీవించి ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారిని వ్యతిరేకించడమే కాదు, వారు పోయిన తర్వాత వారి ప్రభావాన్ని కూడా తగ్గిస్తాడు . వారు నిజంగా ఏమై ఉన్నారో చూడటానికి అతను వారికి సహాయం చేస్తాడు. హీరోలుగా చూడడానికి బదులుగా, వారి ద్వేషం మరియు దుర్మార్గపు వారసత్వం తిరస్కరించబడి, దూరంగా ఉంచబడి , అపకీర్తి చెంది మరియు మరచిపోబడుతుంది .

Thoughts on Today's Verse...

God hates violence and demands that we not admire those who are violent or share in their violent lifestyle. (Prov. 3:31) God abhors those who do evil. God not only opposes them when they are alive, he also mitigates their influence after they are gone. He helps them be seen for what they really are. Far from being viewed as heroes, their legacy of hate and wickedness is spurned, shunned, scandalized, and forgotten.

నా ప్రార్థన

మా స్వంత భీభత్సం మరియు దుర్మార్గపు సమయంలో, ఓ యెహోవా, దయచేసి దుర్మార్గుల బెదిరింపులకు విలువ లేకుండా చేయండి మరియు వారి మోసానికి మరియు వారి చెడు సంకల్పాన్ని చేయడానికి సహకరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారి ముక్కు రంధ్రాలలో వారి జ్ఞాపకశక్తిని మలినముగా మార్చండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

In our own time of terror and wickedness, O LORD, please make worthless the threats of the wicked and make their memory a foul stench in the nostrils of those they are trying to deceive and co-opt to do their evil will. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of కీర్తనలు 34:16

మీ అభిప్రాయములు