ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మేము దేవునికి ఇవ్వడం గురించి, లేదా దేవుని పని గురించి మాట్లాడేటప్పుడు, అది ఆయనది అని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అతని పని చేయడానికి అతనికి మా బహుమతులు అవసరం లేదు. మరోవైపు, ఆయన మనకు అప్పగించిన ఆశీర్వాదాలను మనం పంచుకోవాలి. మనకు 'ఉన్నది' నిజంగా మనది కాదు; దేవుని పని మరియు దేవుని మహిమ కోసం ఇతరులకు ఉపయోగకరమైన సేవలో పెట్టమని మనకు అప్పగించారు.

Thoughts on Today's Verse...

When we talk about giving to God, or to the work of God, we must remember that it is all his. He doesn't need our gifts to do his work. On the other hand, we do need to share the blessings he has entrusted to us. What we 'have' isn't really ours; it's all his, entrusted to us to be put into useful service to others for God's work and God's glory.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా మరియు విశ్వం యొక్క సృష్టికర్త, మీ సృష్టిలో కనిపించే అద్భుతమైన రకం ద్వారా వెల్లడైన మీ సృజనాత్మక మేధస్సును నేను ప్రశంసిస్తున్నాను. ఈ అద్భుతమైన బహుమతికి మేము నమ్మకమైన కార్యనిర్వాహకులుగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి మీ మానవ పిల్లలతో మాతో ఉండండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God and Creator of the universe, I praise your creative genius revealed through the incredible variety found in your creation. Please be with us, your human children, as we seek to be faithful stewards of this wonderful gift. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 కొరింథీయులకు 10:26

మీ అభిప్రాయములు