ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నీతిమంతులుగా, న్యాయంగా ఉండాలని కోరుకునేవారికి ఇంతకన్నా గొప్ప వాగ్దానం గురించి మీరు ఆలోచించగలరా? మనము దేవుణ్ణి ముఖాముఖిగా చూస్తాము! ఇది నమ్మశక్యమైనది . ఎంత ఆశీర్వాదం! ఎంత భవిష్యత్తు! ఎంత అద్భుతమైన తండ్రి! కాబట్టి మన అబ్బా తండ్రిని, యెహోవా దేవుణ్ణి, హృదయపూర్వకంగా, ఆత్మతో, మనస్సుతో, శక్తితో ఆయన మహిమతో దేవునిని ముఖాముఖిగా ఎదుర్కొనే ఆ రోజు వరకు ఆయనను వెతుకుదాము.(1 యోహాను 3: 1) -3).

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, యుగాల సర్వశక్తిమంతుడైన రాజా , మీ గొప్ప మరియు విలువైన వాగ్దానాలకు ధన్యవాదాలు. నిన్ను ముఖాముఖిగా చూడటానికి మరియు మీ శాశ్వతమైన సన్నిధిలో భాగస్వామ్యం పొందడానికి నేను నిజంగా ఎదురుచూస్తున్నాను! యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు