ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుణ్ణి గౌరవించడం అన్నింటికన్నా మొదటిది. మనము అతనికి చివరి, అల్పమైనవి లేదా మిగిలిపోయిన వాటిని ఇవ్వము. అతను మనకు తన ఉత్తమమైన, అత్యంత విలువైన మరియు అత్యంత పరిపూర్ణమైన బహుమతులను ఇచ్చాడు అదే - తన కుమారుడైన యేసు. అతని వర్ణించలేని బహుమతికి దేవునికి ధన్యవాదాలు! మన అత్యుత్తమమైన, మన మొదటి మరియు మన అత్యంత విలువైన దానికంటే తక్కువ అతనికి ఎలా ఇవ్వగలం?

Thoughts on Today's Verse...

Honoring God comes first in everything. We don't give him the last, the least, or the leftovers. He gave us his best, most precious, and most perfect of gifts — his Son Jesus. Thanks be to God for his indescribable gift! How could we give him anything less than our best, our first, and our most precious?

నా ప్రార్థన

దయగల దేవా మరియు ప్రేమగల తండ్రి, మీరు నాకు అందించిన ప్రతి మంచి మరియు పరిపూర్ణమైన బహుమతికి ధన్యవాదాలు. నేను మీకు ఉచితంగా ఇచ్చే నా హృదయ సమర్పణను దయచేసి స్వీకరించండి. దానిని మృదువుగా చేసి, మీలాగే దయగా మరియు ఉదారంగా మార్చండి . ప్రపంచంలో మీకు మరియు మీ పనికి , నా మొదటి మరియు ఉత్తమమైన వాటిని అందించడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Gracious God and loving Father, thank you for every good and perfect gift you have lavished upon me. Please accept the offering of my heart which I freely give to you. Soften it and make it gracious and generous like you. I commit to give you and your work in the world, my first and best. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of సామెతలు 3:9

మీ అభిప్రాయములు