ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ రోజు మీకు ఎలాంటి వాసన వస్తుంది? ఆ ప్రశ్న చాలా వ్యక్తిగతమైనదా? కానీ అది దేవునికి కాదు! మన ఉనికిని విస్తరించే విజయ ధూపం వాసనతో మనము విజయం నుండి తిరిగి వచ్చిన యోధులు అని పౌలు చెప్పారు. మనలను చూసే మరియు మనకు తెలిసిన వారికి, ఈ సుగంధం వారిని దేవుని వైపు మరియు మన సంకల్పాలపై ఆయన సాధించిన విజయాన్ని మరియు మరణం మీద ఆయన సాధించిన విజయాన్ని వైపు చూడమని సూచిస్తుంది. మనము దేవుని విజయం మరియు విజేతలము. ఆయన దయ మరియు విజయాన్ని మన జీవితాల్లో ప్రదర్శిస్తూ ఆయన చిత్తానికి లొంగిపోదాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన యెహోవా, పాపం మరియు మరణంపై మీ నమ్మశక్యం కాని విజయానికి ధన్యవాదాలు. నా తిరుగుబాటు హృదయాన్ని జయించినందుకు మరియు మీ సాటిలేని దయతో నన్ను ఆశీర్వదించినందుకు మరింత ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన యెహోవా, జీవితంలో సవాళ్లు, ఇబ్బందులు మరియు నొప్పులు ఉన్నప్పటికీ, దయచేసి నేను మీ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు నా జీవితాన్ని విజయ కవాతుగా ఉండునట్లు జీవించడంలో నాకు సహాయపడండి. యేసు శక్తివంతమైన మరియు పవిత్ర నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు