ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చరిత్రలో మన కాలపు సమస్యలే మన కాలపు విస్తృతమైన నీచానికి కారణమని అనుకోవడం సహజమేనని నేను ఊహిస్తున్నాను. దేవుని ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ సంస్కృతికి వ్యతిరేకంగా ఈత కొట్టవలసి వచ్చింది అని బైబిల్ మనకు పదే పదే జ్ఞాపకం చేస్తుంది. దేవుని పిల్లలైన మనం మన లౌకిక సంస్కృతి యొక్క చీకటి రాత్రి ఆకాశంలో ప్రకాశవంతమైన నక్షత్రాలుగా ఉండాలి. మన ప్రాపంచిక సంస్కృతి గురించి లేదా చరిత్రలో మన కాలమును గురించి నిరంతరం ఫిర్యాదు చేయకుండా, ఇతరులు జీవించడానికి మరొక మార్గాన్ని చూడటానికి మార్గాన్ని వెలిగిద్దాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నన్ను ఇంత గొప్ప, పవిత్రమైన పనికి పిలిచినందుకు ధన్యవాదాలు. నా చుట్టూ ఉన్న సంస్కృతి యొక్క చీకటికి వ్యతిరేకంగా నేను ఒక నక్షత్రంలా ప్రకాశిస్తాను. యేసును తెలియని నా చుట్టూ ఉన్నవారిపై విమోచన ప్రభావాన్ని కలిగి ఉన్న పవిత్ర జీవితాన్ని గడపడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు