ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలను కుటుంబంగా చేసేది ఏది ? దేవుని కుటుంబంలో, పరిశుద్ధాత్మ మనలను ఒకటి చేస్తుంది. ఆత్మ మనలో దేవుని ఉనికి మరియు శక్తి మాత్రమే కాదు, ఆత్మ కూడా దేవుని ఆధ్యాత్మిక DNA, మనల్ని ఒకరినొకరు మరియు మన తండ్రితో కలుపుతుంది. ఈ ఆధ్యాత్మిక బంధం మానవ కుటుంబం, జాతి, జాతీయత, లింగం మరియు ఇతర మానవ అవరోధాలను మించిపోయింది. ఆత్మ యొక్క ఉనికి మనం దేవుని పిల్లలు అని మరియు భూమిపై ఇక్కడ యేసు శరీరంగా పనిచేస్తుందని నిర్ధారిస్తుంది.

Thoughts on Today's Verse...

What makes us family? In God's family, the Holy Spirit makes us one. The Spirit is not only God's presence and power in us, but the Spirit is also God's spiritual DNA that connects us to each other and to our Father. This spiritual bond transcends human family, race, nationality, gender, and any other human barrier. The Spirit's presence ensures that we are God's children and function as Jesus' Body here on earth.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, పరిశుద్ధాత్మ బహుమతికి ధన్యవాదాలు. పరిశుద్ధాత్మలో మీ ఉనికికి నా శరీరాన్ని పవిత్ర నివాస స్థలంగా మార్చినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రభువైన యేసు, ఆత్మను పోసి నన్ను క్రొత్తగా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు నేను ప్రియమైన తండ్రీని అడుగుతున్నాను, ఆశీర్వదించబడిన పరిశుద్ధాత్మ క్రీస్తులోని నా సహోదరసహోదరీల పట్ల ఉన్న పక్షపాతం యొక్క ఏదైనా గోడను కూల్చివేసేందుకు నా హృదయంలో పని చేస్తూనే ఉండాలని, ఆయన నామమున నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Thank you, dear Father, for the gift of the Holy Spirit. Thank you for making my body a place that is a holy dwelling place for your presence in the Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus, for pouring out the Spirit and making me new. Now I ask dear Father, that the blessed Holy Spirit continue to work in my heart to tear down any wall of prejudice that may exist toward any of my brothers and sisters in Christ, and it is in his name that I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 కొరింథీయులకు 12:13

మీ అభిప్రాయములు