ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు తన రోజులో ప్రాచుర్యం పొందిన ఒక సాధారణ సత్యాన్ని ఉదహరించుచున్నాడు , కాని సాతానును సూచించడానికి "బలమైన వ్యక్తి" అనే పదాన్ని వాడుతున్నాడు. పాపం మరియు మరణంతో మనలను బంధించిన సాతాను బలమైన వ్యక్తి మరియు యేసు ఆ ఇంట్లోకి ప్రవేశించి మనల్ని తిరిగి సాధించాడు ఎందుకంటే అతను బలమైన వ్యక్తిని బంధించగలడు గనుక . అతను మానవుడు కావడం మరియు దేవునికి పూర్తి విధేయతతో మరణాన్ని ఎదుర్కోవడం ద్వారా దానిని చేశాడు మరియు తరువాత మరణాన్ని ఓడించి మనకు జీవితాన్ని ఇవ్వడానికి మరణం నుండి లేచాడు! దేవుణ్ణి స్తుతించండి! యేసు బలమైనవ్యక్తి అయిన సాతాను ఇంట్లోకి ప్రవేశించగలడు. అతడు అతన్ని అధిగమించి బంధించాడు. మరియు, అతను బలమైనవ్యక్తి అయిన సాతాను ఇంటి నుండి ఏమి తీసుకువచ్చాడు? ఖననం చేసిన నిధిని , వాస్తవానికి ఆ నిధి మనమే !

నా ప్రార్థన

ప్రభువైన యేసు, చీకటి ఆధిపత్యం నుండి నన్ను రక్షించి, మీ విజయవంతమైన కాంతి రాజ్యంలోకి నన్ను ప్రవేశపెట్టినందుకు ధన్యవాదాలు ప్రభు ! ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change