ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูยกข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงความจริงที่รู้ๆกันอยู่แล้ว แต่ในข้อนี้ใช้ "คนแข็งแรง" แทน "ซาตาน" ซาตานนั้นแข็งแรงมากจับพวกเรามัดไว้ในความบาปและความตาย และพระเยซูก็ได้บุกเข้ามาช่วยพวกเราออกไป พระเยซูได้มัดซาตานที่แข็งแรงนั้นไว้แล้ว ที่พระองค์ทำอย่างนี้ได้เพราะพระองค์ยอมมาเกิดเป็นมนุษย์ และเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงความตายบนไม้กางเขน และฟื้นขึ้นในวันที่สาม พระองค์ชนะความตายและให้ชีวิตนิรันดร์กับเรา สรรเสริญพระเจ้า ที่บุกเข้าไปในบ้านของซาตานที่แข็งแรง พระองค์ชนะมันและจับมันมัดไว้ แล้วก็ขนสมบัติที่มันแอบซ่อนไว้ในบ้านมันไป นั่นก็คือพวกเรานี่เอง ปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีแห่งการอธิษฐาน เน้นอธิษฐานสามหัวข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การรักษาเยียวยาโลกที่แตกสลายนี้ สาม การเป็นหนึ่งเดียวในความรักและการอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเยซู องค์เจ้าชีวิต ที่ช่วยกู้ข้าพเจ้าจากอาณาจักรของความมืดและนำข้าพเจ้ามาสู่อาณาจักรแห่งชัยชนะอันสว่างไสวของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น